This project is read-only.
Hướng dẫn sử dụng mã nguồn Forum PAF 3.0 RC
The Open Source .Net Forum - From Viet Nam
-------------------------
Các phần mềm cần thiết để chạy Forum PAF:

1. .Net Framework 2.0 (trở lên)

2. Ajax Extension 1.0 (trở lên)

3. Sql Server 2005 (Sql Server Express 2005, Sql Server 2008...)

Cái này Google nhé! :D Nhiều lắm đó.

Introduction

Hướng dẫn sử dụng mã nguồn Forum PAF 3.0 RC

1. Cách thức Restore Database Forum PAF

2. Cách thức sử dụng mã nguồn Forum PAF 3.0 RC

Details

1. Cách thức Restore Database Forum PAF

Xem chi tiết tại đây :

http://chothongtinvn.com/showthread.php?t=209
Hướng Dẫn Restore Database Trong Mã Nguồn Forum PAF 3.0 RC (ASP.NET 2.0 & Sql Server 2005)

A, Các phần mềm cần thiết để chạy Forum PAF:

1. .Net Framework 2.0 (trở lên)

2. Ajax Extension 1.0 (trở lên)

3. Sql Server 2005 (Sql Server Express 2005, Sql Server 2008...)

Cái này Google nhé! :D Nhiều lắm đó.

B, Tạo database Sql server 2005 và Restore db với file backup:

Mở Sql Server 2005, Đăng nhập bằng Mode Sql Server Authentication, với tài khoản :

+ Login : sa

+ Password : ....

Click phải vào Databases, chọn New Databases..., Nhập Database Name...., Nhấn OK


Restore Database:

Click phải vào Database vừa tạo, Chọn Tasks, Chọn Restore, Chọn Database...

Chọn From Device, Nhấp button ...., Nhấp Add để Browse đến file backup của database

Chọn đến đường dẫn chứa File backup của Database, Chọn Files Of Type : All Files(), Chọn file backup để restore vào db mới vừa tạo, Nhấn OK

Check vào nút Restore, rồi chọn Tab Options để đổi đường dẫn 2 file .mdf và .ldf vì đường dẫn của máy Backup file Db với đường dẫn máy Restore file db thường khác nhau.

Check vào nút Overwrite the existing database, Rồi chọn nút ... để trỏ đến file gốc (.mdf, .ldf) của db cần restore.

Đổi đường dẫn File .mdf của db cần restore. File .mdf , .ldf trùng với tên db vừa mới tạo. Tương tự, sau đó đổi đường dẫn với file .ldf

Tương tự, sau đó đổi đường dẫn với file .ldf

Tạo mới và restore database thành công.

2. Cách thức sử dụng mã nguồn Forum PAF 3.0 RC

Dùng Visual Studio 2005 (trở lên) / Chạy File Solution tại thư mục gốc /

Đăng nhập vào Tài khoản Admin :

User : Admin

Password : 123

Last edited Mar 25, 2010 at 3:51 AM by thomasjohn, version 2